مدل تعالی سازمانی

 

مقدمه

مدلی که جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی بر آن استوار شده، دارای نه معیار است. پنج معیار آن، توانمندسازها و چهار معیار دیگر نتایج هستند.

توانمندسازها: رهبری، خط‌مشی و استراتژی، کارکنان، مشارکت‌ها و منابع، فرآیندها 

نتایج: نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد

معیارهای ”توانمندساز“، آنچه را یک سازمان انجام می‌دهد پوشش می‌دهند و معیارهای ”نتایج“، آنچه را که یک سازمان بدست می‌آورد. ”نتایج“ بر اثر اجرای ”توانمندسازها“ بدست می آیند و ”توانمندسازها“ با گرفتن بازخور از ”نتایج“ بهبود می‌یابند. شکل زیر، نمایی از مدل را نشان داده که پویایی مدل در آن نمایان است.

نوآوری و یادگیری کمک می‌کند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت.

 

 

شكل ‏3‑1 : مدل تعالی سازمانی

 

هر یک از معیارهای نه گانه مدل جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی شامل چند جزء است که ابعاد مختلف معیار را مشخص می‌سازد. در ادامه تعریف هر یک از معیارهای مدل و اجزای آنها آمده است.

 

معیار 1 : رهبری

معیار 2 :  استراتژی

معیار 3 : کارکنان 

معیار 4 : شراكت ‌ها و منابع

معیار 5 : فرآیندها،  محصولات و خدمات

معیار 6 : نتایج مشتریان

معیار 7 : نتایج کارکنان

معیار 8 : نتایج جامعه 

معیار 9 : نتایج کلیدی 

معیارها و زیرمعیارها

در این بخش هر یك از معیارها و زیرمعیارها شرح داده می‌شود:

1-      رهبری

 

سازمان‌های متعالی رهبرانی دارند كه آینده را به تصویر كشیده و آنرا محقق می‌سازند و همواره به عنوان الگو برای ارزش‌ها و اخلاق سازمانی، ایفای نقش می‌كنند و الهم بخش اعتماد هستند. آنها انعطاف پذیرند و سازمان را قادر می‌سازند تا برای حصول اطمینان از موفقیت مداوم سازمان، آینده را به موقع پیش بینی كرده و عكس العمل نشان دهد.

 1a-رهبران ماموریت، چشم انداز، ارزش‌ها و اخلاقیات را ایجاد كرده، توسعه داده و خود به عنوان الگو عمل می‌كنند.

1b- رهبران، سیستم مدیریت سازمان وعملكرد آن را تعریف،  پایش، بازنگری و هدایت كرده و بهبود می‌دهند.

1c- رهبران با ذی‌نفعان بیرونی فعالانه در تعامل هستند.

1d- رهبران با همراهی كاركنان سازمان، فرهنگ تعالی را تقویت می‌كنند.

1e- رهبران اطمینان می‌یابند كه سازمان منعطف است و تحول در آن به صورت اثربخش مدیریت می‌شود.

  

2-      استراتژی

سازمان‌های متعالی، ماموریت و چشم انداز خود را از طریق توسعه یك استراتژی متمركز بر ذی‌نفعان به اجرا در می‌آورند. خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها، اهداف و فرآیندها برای تحقق استراتژی، توسعه یافته و جاری می‌شوند.

 2a-استراتژی، مبتنی بر درك نیازها و انتظارات توأمان ذی‌نفعان و محیط بیرونی است.

2b- استراتژی مبتنی بر درك قابلیت‌ها و عملكرد درونی است.

2c- استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان توسعه یافته، بازنگری و به روز می‌شود.

2d- استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان در میان گذاشته شده، اجرا و پایش می‌شوند.

 

  

3-      كاركنان

سازمان‌های متعالی كاركنان خود را ارج می‌‌نهند و فرهنگی را ایجاد می‌كنند كه دستیابی به اهداف سازمانی و شخصی در بردارنده منافع طرفین، میسر شود. آنها قابلیت‌های كاركنان خود را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می‌‌دهند. این سازمان‌ها با كاركنان خود به گونه‌ای ارتباط برقرار كرده و ایشان را مورد تشویق، قدردانی و مراقبت قرار می‌دهند كه آنها را برانگیزانند، در آنها تعهد ایجاد كرده و قادرشان سازند تا از مهارت‌ها و دانش خود در راستای منافع سازمان استفاده كنند.

 

3a-برنامه‌های كاركنان استراتژی سازمان را پشتیبانی می‌كند.

3b- دانش و قابلیت‌های كاركنان توسعه می‌یابد.

3c- كاركنان همسو شده، مشاركت داده شده و توانمند می‌شوند.

3d- كاركنان در سراسر سازمان به طور اثربخش ارتباط برقرار می‌كنند.

3e- كاركنان تشویق، قدردانی و مراقبت می‌شوند.

 

  4-      شراكت‌ها و منابع

سازمان‌های متعالی شراكت‌های بیرونی، تامین‌كنندگان و منابع درونی را به منظور پشتیبانی از استراتژی و خط‌مشی‌ها و اجرای اثربخش فرآیندها، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌كنند. این سازمان‌ها از مدیریت اثربخش پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی توسط آنها( شراكت‌های بیرونی، تامین كنندگان و منابع درونی) اطمینان می‌یابند.

 

4a-شركا و تامین كنندگان برای منافع پایدار مدیریت می‌شوند.

4b- منابع مالی برای تضمین موفقیت پایدار مدیریت می‌شوند.

4c- ساختمان‌ها، تجهیزات، مواد و منابع طبیعی به روشی پایدار مدیریت می‌شوند.

4d- تكنولوژی برای پشتیبانی از تحقق استراتژی مدیریت می‌شوند.

4e- اطلاعات و دانش برای پشتیبانی از تصمیم گیری اثربخش و ایجاد قابلیت سازمانی، مدیریت می‌شوند.

  

5-      فرآیندها، محصولات و خدمات

  سازمان‌های متعالی فرآیندها، محصولات و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان خود طراحی و مدیریت كرده و بهبود می‌بخشند.

 5a-فرآیندها به منظور بهینه سازی ارزش برای ذی‌ نفعان، طراحی و مدیریت می‌شوند.

5b- محصولات و خدمات به منظور خلق ارزش بهینه برای مشتریان توسعه می‌یابند.

5c- محصولات و خدمات به طور اثربخش ترویج و بازاریابی می‌شوند.

5d- محصولات و خدمات تولید، تحویل و مدیریت می‌شوند.

5e- روابط با مشتریان مدیریت شده و ارتقا می‌یابد.

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 خرداد 1390    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: مدیریت،     |
نظرات()