امتیازها

معیارهای توانمندسازو معیارهای نتایج هر کدام پنجاه درصد ارزش کل وزن را در مدل دارند که این امر نشان دهنده ارزش یکسان مسیری که فعالیتهای بهبود در آن هدایت می شوند و نتایج به دست آمده است.
وزن هر یک از معیارها در تصویری که در پی می آید مشخص شده است.
در معیارهای توانمند ساز و نتایج، هر جزء معار ارزش وزن یکسان با دیگر اجزاء معیار داردو بطور مثال، جزء معیار (1-الف) یک پنجم امتیازی که به معیار 1 اختصاص دارد را کسب می کند. این امر در معیارهای ذیل مستثنی است : 
1. جزء معیار 6-الف، 75% از کل وزن معیار 6 و جزء معیار 6-ب، 25% این وزن را به خود اختصاص می دهد.
2. جزء معیار 7-الف، 75% از کل وزن معیار 7 و جزء معیار 7-ب، 25% این وزن را به خود اختصاص می دهد.
3. جزء معیار 8-الف، 25% از کل وزن معیار 8 و جزء معیار 8-ب، 75% این وزن را به خود اختصاص می دهد.

منطق امتیاز دهی
 
در بطن تعالی سازمانی، منطقی برای امتیاز دهی معیارها وجود دارد که شامل 4 عنصر زیر است :
• نتایج
• رویکرد
• جاری سازی
• ارزیابی و بازنگری
این منطق بیان می کند که یک سازمان نیازمند موارد زیر است :
• تعیین نتایج به عنوان بخشی از فرآیند تدوین خط مشی و استراتژی. این نتایج، عملکرد سازمان را از ابعاد مالی، عملیاتی و ادراکات ذینفعان پوشش می دهد.
• برنامه ریزی، ایجاد و توسعه مجموعه ای یکپارچه از رویکردهای منطقی و مطلوب جهت دستیابی به نتایج مورد نیاز حال و آینده.
• جاری سازی رویکردها به روشی نظام مند جهت اطمینان از اجرای کامل آنها.
• ارزیابی و بازنگری رویکردها و اجرای آن بر اساس بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده و فعالیتهای یادگیری جاری، در نهایت با استفاده از این ارزیابی و بازنگری، شناسایی، اولویت بندی، برنامه ریزی و اجرای بهبودهای مورد نیاز انجام می شود.
هنگامی که مدل تعالی در یک سازمان استفاده می شود باید در هر یک از اجزای معیارهای توانمندساز، عناصر رویکرد، جاری سازی، ارزیابی و بازنگری منطق امتیازدهی و در هر یک از اجزای معیاهای نتایج، عنصر نتایج این منطق مورد بررسی قرار گیرد.
منطق امتیاز دهی می تواند به طرق مختلفی مورد استفاده واقع شود. عموما از ماتریس امتیازدهی در ارزیابی ها یا خودارزیابی ها استفاده می شود، هر چند که کاربردهای دیگر نیز می تواند داشته باشد.
تلفیق منطق امتیازدهی و اجزای معیارهای مدل می تواند در برانگیختن تفکر و چگونگی بررسی سازمان مورد استفاده قرار گیرد و منجر به بیان و جستجوی پرسش هایی چون، چگونگی رویکردهای مورد استفاده، چگونگی جاری سازی رویکردها و چگونگی اندازه گیری اثربخشی مسیرهای انتخابی، گردد. همچنین منطق امتیازدهی می تواند به عنوان روش تحلیل ساخت یافته مسائل مورد قرار گیرد. عناصر منطق امتیاز دهی ساختاری را جهت کار برروی فرآیندها، پروژه ها یا رویکردها و شناسایی مشکلات آنها ارائه می دهد.
نتایج، رویکرد، جاری سازی، ارزیابی و بازنگری، عناصر منطق امتیاز دهی هستند. این عناصر بایستی در کلیه اجزای معیارهای مدل به کارگرفته شوند. در ادامه به توضیح و تشریح مفهوم هر یک از این عناصر می پردازیم.

نتایج
رویکرد
جاری سازی
ارزیابی و بازنگری

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 خرداد 1390    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: مدیریت،     |
نظرات()