7-3- گرد آوری داده های پستی :

تدوین ، تهیه ، چاپ و پست كردن پرسشنامه را اغلب یك نفر پژوهشگر و چند كارمند یا دفاتر خدمات خارجی می توانند انجام دهند پژوهشگر معمولاً كنترل خیلی بیشتری بر پیمایش های پستی دارد تا بر مصاحبه تماس با پاسخ دهندگان امر پیمایش های كمتر قویست و از یك لحاظ این روش برعكس پیمایش مصاحبه تلفنی است پست وسیله تماس دیداری را فراهم می كند ولی تماس شنیداری ندارد . مصاحبه كردن معمولاً از گرد آوری داده ها از طریق پست پر هزینه تر است اگر چه پست مستقیم اغلب بیشتر طول می كشد زیرا پاسخ دهندگان باید وقت داشته باشد تا پرسشنامه هایشان را پر كند و برگردانند .

بزرگترین امتیاز پیمایشی پستی توانایی آن و دسترسی ارزان به پاسخ دهندگان و سیعاًَ پراكنده باشد پراكندگی جمعیتی پاسخ دهندگان اغلب دلیل محكمی برای انتخاب این روش گرد آوری داده هاست .» ( الرك وستل 1995 : 82-81 )

7-3-1- روشهای گردآوری داده ها از طریق پست :

* شیوه تولید پرسشنامه را هماهنگ كنید . تصمیماتی راجع به هر كدام از اجزا تاثیرات آنها و سایر اجزاء و بر بسته پستی در كل اتخاذ كنید .

* تولید را هماهنگ كنید ، كاغذ ، چاپ صفحه آرایی و مونتاژی را انتخاب كنید كه در میان اجزای پستی هماهنگ باشند .

* از خدمات خارجی استفاده كنید با منابع فهرست اسامی ، پست خانه ، نوشت افزاری ها ، موسسه های حروفچینی كامپیوتری ، طراحان گرافیك ، چاپخانه ها و دفاتر پستی تماس بگیرید .

* شركتها را با دقت ارزیابی كنید ارجاع ها یا نمونه های كار یا محصولات را بدست اورید و شرایط هزینه و زمان را از میان چندین منبع بیرونی مقایسه كنید .

* از پاكت نامه های مناسب استفاده كنید از اصول و توصیه های مربوط به نوشتن نشانی ، نشانی برگشتی و انتخاب و چسباندن تمبر پیروی كنید .

* نامه پیوست اثرگذاری تهیه كنید از نمونه و مثال استفاده كنید و مطمئن شوید كه تمام پرسشهایی كه گیرندگان ممكن است سوال كنند بوضوح در آن نامه پاسخ داده شده است

* هدیه ای نتیجه بخش تهیه كنید .

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آبان 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: روش تحقیق،     |
نظرات()