معانی آمار(statistics ) عبارت است :

- روش علمی برای جمع آوری ،تلخیص ،تجزیه و تحلیل و تفسیر و به طور کلی مطالعه و بررسی مشاهدات به کار برده شده می باشد.(آمار استنباطی)


- مترادف با مشاهدات عددی است.(آمار توصیفی) مانند گزارشهای بانک مرکزی)

 

نظریه ها و روشهای جدید آماری ، از حد ساختن جدولها اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته اند.آمار امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع آوری داده ها به وسیله فرایند آزمایش ،مشاهده و استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل آن داده هاست ،اهمیت بسیار دارد.


مهمترین ویژگی علم آمار در اوایل قرن بیستم استنباط (inference) یا تخمین(Estimate) آماری است و موجب گسترش نظریه نمونه گیری شد. واین نظریه در حسابرسی اهمیت خاصی دارد.سیر تحول آمار از نظر موضوعی :


1.    آمار توصیفی:هدف محاسبه پارامترهای جامعه است با استفاده از سرشماری.


2.    آمار استنباطی :با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها (شبه پارامترهای جامعه) را محاسبه می کند سپس به کمک تخمین و آزمون فرضی آماری ،آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود.


3.    آمار ناپارامتریک :در آمار ناپارامتریک فرض برخورداری مشاهدات از توزیع نرمال ملاک نیست. مراحل پژوهش علمی در آمار:


1.    مشخص کردن هدف


2.    جمع آوری داده ها


3.    تجزیه و تحلیل داده ها


4.    بیان یافته هاعناصر اساسی در تحقیقات مدیریتی:فرضیه های تحقیق :فرضیه Hypothesis عبارتی آزمایشی است که رابطه دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می کند .که می تواند شامل :1.            استنباطی یا توصیفی باشد


2.     تک متغیره یا چند متغیره باشد


3.    همبستگی در مقابل تجربی باشد


4.    فرضیه های پژوهشی با گروههای جور شده در مقابل گروههای مستقل باشد.


5.    پارامتریک در مقابل ناپارامتریک باشد: پارامتریک در خصوص متغیرهایی است که رتبه ای و اسمی است.و یا متغیرهایی که نسبتی و فاصله ای است و دارای توزیع نرمال است. - متغیرها :متغیرخصیصه، متغیر مستقل و وابسته ، متغیر تعدیل کننده ، متغیر کنترل-    مقیاس اندازه گیری متغیرهااندازه گیری عبارت است از نسبت دادن اعداد به خصوصیات اشیاء، وقایع یا افراد بر طبق قواعد منطقی و قابل قبول .برای نسبت دادن اعداد به متغیرها چند قاعده وجود دارد چهار نوع مقیاس اندازه گیری مهم برای متغیرها وجود دارد1)               مقیاس اسمی  Nominal scale :مثال تقسیم بندی سبکهای مدیریت2)               مقیاس ترتیبی(رتبه ای) Rank scale :مثال استفاده از اصطلاحاتی چون بالا ،وسط ، پایین3)               مقیاس فاصله ای Internal scale : مثال دارای صفر واقعی نیست چون درجه حرارت است

4)               مقیاس نسبتی Ratio scale : مثال دارای صفر واقعی است چون وزن دو شیء.adamyir.parsiblog.com، صرانورد، به نقل از سایت

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 خرداد 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: آمار،     |
نظرات()