همبستگی

 

در مطالعه میزان و نوع ارتباط بین دو متغیر بر حسب این که دو متغیر از چه رده ایی باشند یکی از سه ضریب همبستگی زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

 

1-     ضریب همبستگی خطی پیرسن

2-     ضریب همبستگی کندال

3-     ضریب همبستگی اسپیرمن

 

ضریب همبستگی خطی پیرسن ، میزان ارتباط خطی دو متغیر کمی را می دهد. ضریب همبستگی کندال ، میزان ارتباط بین دو متغیر  رتبه ای و اسمی را می دهد .از ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین میزان ارتباط  بین دو متغیر رتبه ایی استفاده می شود .

همبستگی جزیی

در مورد متغیر های  کمی نوع خاصی از همبستگی موسوم به همبستگی جزیی نیز تعریف می شود .بیشترین کاربرد همبستگی جزیی  در رگرسیون است . گیریم  x، y z ،  سه متغیر کمی باشند ، ممکن است بخشی از رابطه بین x، y با رابطه بین x، z

مشترک باشد .و قتی گفته می شود همبستگی جزیی x، zدر حضور y بدان معنی است که اگر میزان ارتباط  y، z را بدانیم آن گاه با در نظر گرفتن سهم ارتباط y، z دو متغیر x، z به چه میزانی با هم ارتباط دارند

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 خرداد 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: آمار،     |
نظرات()